Odluka o imenovanju predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. - obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 23. veljače 2017. održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj je donesena Odluka o imenovanju predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. kako slijedi:

U Upravu PODRAVKE d.d. imenuju se:

1. Marin Pucar        za predsjednika Uprave PODRAVKE d.d.,

2. Ljiljana Šapina    – za članicu Uprave PODRAVKE d.d.,

3. Iva Brajević         – za članicu Uprave PODRAVKE d.d. i

4. Hrvoje Kolarić     – za člana Uprave PODRAVKE d.d.

Mandat imenovanog predsjednika i članova Uprave PODRAVKE d.d. počinje teći s danom 24. veljače 2017. godine i traje do 31. listopada 2018. godine, osim imenovanoj članici Uprave Ivi Brajević – kojoj mandat traje do 30. travnja 2017. godine.

S danom 1. svibnja 2017. godine za člana Uprave PODRAVKE d.d. imenuje se Davor Doko – sadašnji član Uprave Allianz ZB društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.