Korporativno upravljanje

U skladu s temeljnom svrhom svoga poslovanja, koja se odnosi na osiguravanje rasta i uspješnog poslovanja te rasta vrijednosti za dioničare, Uprava i Nadzorni odbor Podravke d.d. kroz svoje djelovanje podržavaju i potiču načela korporativnog upravljanja.

Podravka kontinuirano prati reforme na području korporativnog upravljanja i teži stalnom unapređenju odnosa s investitorima i vlastitim dioničarima uvođenjem visokih standarda u međusobnoj komunikaciji.

Ovdje možete pronaći više podataka o Upravi, Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Podravke d.d. te implementaciji Kodeksa korporativnog upravljanja.

Uprava

Uprava Podravke d.d. se sastoji od predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje Nadzorni odbor.
 
Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor (najviše pet godina) i mogu biti ponovo imenovani. Početak trajanja mandata računa se od dana imenovanja Uprave. Članovi Uprave vode poslove Društva. Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave uređeni su Poslovnikom o radu Uprave.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova, od kojih se osam bira na Glavnoj skupštini tročetvrtinskom većinom od danih glasova, a jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće Društva na način i po postupku sukladno odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora izabiru se na vrijeme od četiri godine. Početak trajanja mandata za svakog člana Nadzornog odbora računa se od dana izbora.

U cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja osnovana su tri pododbora Nadzornog odbora – Revizorski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.
Revizorski odbor imenovan je kao savjetodavno tijelo koje pruža podršku za učinkovito korporativno upravljanje u Podravki d.d., a naročito radi  detaljnog analiziranja financijskih izvještaja, pružanja potpore računovodstvu Društva te uspostavi dobre i kvalitetne unutarnje kontrole u Društvu.
Odbor za primitke je zadužen za predlaganje politike nagrađivanja Uprave, predlaganje objektivnih kriterija za procjenu uspješnosti poslovanja koja je temelj za nagrađivanje Uprave pri čemu je nagradu potrebno uskladiti s dugoročnim interesima dioničara i ciljevima Društva koje je postavio Nadzorni odbor.
Odbor za imenovanja je zadužen za nadgledanje procesa izbora članova Nadzornog odbora i imenovanja članova Uprave te identificiranje i davanje preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru.

Glavna skupština

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) koji se prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština donosi odluku o podjeli dobiti dioničarima sukladno poslovnim rezultatima i financijskoj poziciji Društva te drugim relevantnim čimbenicima.

Glavna skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa. Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.