Dokumenti

Statut

Statut Podravke d.d. temeljni je dokument kojim se uređuje ustroj, organi, predmet poslovanja, sjedište te druga pitanja bitna za djelovanje kompanije, a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Svi akti i postupci organa kompanije moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Poslovnici

Sa svrhom kvalitetnog, dosljednog i transparentnog korporativnog upravljanja donesen je Poslovnik o radu Uprave Podravke d.d. kojim se uređuje organizacija, način rada i odlučivanje Uprave Podravke d.d. u zajedničkom i pojedinačnom vođenju poslova Podravke d.d.

Kodeksi

Podravka d.d. posluje u skladu s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje, smjernicama za korporativno upravljanje HANFA-e i Zagrebačke burze, kao i važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske s ciljem izjednačavanja prava svih dioničara te otvorenog, profesionalnog i transparentnog pristupa u odnosima s investitorskom zajednicom.

Svjesna važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva, Podravka d.d. usvojila je i Kodeks etike u poslovanju kojim se obvezala poštivati načela etike u svim svojim poslovnim odnosima te je prihvatila obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri te poštivanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju i vlastitim zaposlenicima.

Namjera je da Podravka d.d. i sva njena povezana društva u zemlji i inozemstvu razvijaju vlastita etička načela, po načelima modernog korporativnog upravljanja.

Prospekt

Prospekt izdanja i uvrštenja novih redovnih dionica Podravke d.d..