Nadzorni odbor

Nadzorni odbor u sastavu od devet članova nadzire vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje u skladu sa zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Podravke d.d. je osnovao sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.

Revizijski odbor ovlašten je pratiti postupak financijskog izvještavanja, učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustav upravljanja rizicima, nadgledati provođenje revizije konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pratiti neovisnost samostalnih revizora ili revizorskih društava koji obavljaju reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama, raspravljati o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koje se odnose na ovo područje, davati preporuke Nadzornom odboru za odabir samostalnog revizora ili revizorskog društva.

Odbor za primitke ovlašten je preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine, preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini Društva, nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama te nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja ovlašten je nadgledati procese imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan, razvijati opise uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (uz savjetovanje s predsjednikom Uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificirati i dati preporuke odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru, prilikom traženja neovisnih kandidata Nadzornog odbora utvrditi da su kandidati neovisni, dogovarati uvjete imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije, pripremati plan sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave, nadgledati napredak u postizanju ciljanog postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora te nadgledati politiku Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva Društva.

Damir Grbavac

Predsjednik Nadzornog odbora

Damir Grbavac izabran je u lipnju 2022. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Predsjednik je Odbora za imenovanja,
član Revizijskog odbora i Odbora za primitke
Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje 1978. u grupaciji Đuro Đaković na poslovima od kreditnog referenta do zamjenika generalnog direktora Holdinga. 1997. godine prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na mjesto direktora Sektora investicijskog bankarstva. 1997. godine postaje i članom Uprave Raiffeisen Investment, a dvije godine kasnije postaje predsjednikom Uprave Raiffeisen Vrijednosnica d.o.o. 2003. godine postaje savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Od 2004. do 2021. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva. Obnašao je funkciju člana nadzornog odbora društava Hrvatski Telekom d.d., Zagrebačka Burza d.d., ali i Podravka d.d. od 2017. do 2019. Godine. Bio je i član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika u prvom sustavu te predsjednik Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978., a magistrirao na istom fakultetu 1985. godine.

Ima licencu ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović izabran je u lipnju 2022. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2022. godine.

Predsjednik je Odbora za primitke i
član Odbora za imenovanja Podravke d.d.

Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na istomu je fakultetu završio i doktorski studij.

Do izbora za predsjednika HGK bio je predsjednik Uprave Sladorane d. d. u Županji, prije toga zamjenik predsjednika Uprave, a od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci, a prije toga bio je vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca.

Dragovoljac je Domovinskog rata.


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d. u lipnju 2023. od strane Radničkog vijeća Društva, s početkom trajanja mandata od 1.srpnja 2023. godine.

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je u lipnju 2022. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2022. godine.

Član je Odbora za primitke Podravke d.d.

Petar Miladin rođen je 1973. u Dubrovniku. Gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Zagrebu. Po završenom studiju radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 1999. Redovni je profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmete trgovačko pravo, pravo društava i bankarsko pravo. Od listopada 2013. do 1. listopada 2015. bio je prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši 1999. magistarski rad pod naslovom Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 27. siječnja 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 5. svibnja 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Objavio je pedesetak znanstvenih radova iz područja Trgovačkog prava, Bankarskog prava i Prava tržišta kapitala. Predaje na doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Trgovačkog prava i prava društava slijedeće predmete: Trgovačko pravo, Pravo društava i Bankarsko pravo.

Od veljače 2019. zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju.


Krunoslav Vitelj

Član Nadzornog odbora

Krunoslav Vitelj izabran je u lipnju 2022. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2022. godine.

Član je Odbora za imenovanja Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započeo je 1977. godine u Podravki gdje je do 1991. godine radio na više rukovodećih radnih mjesta. 1991. godine postaje načelnik u Skupštini Općine Koprivnica, a 1993. godine prelazi u MUP RH, Policijsku upravu Koprivničko-križevačke županije na radno mjesto Načelnika Odjela civilne zaštite, zaštite od požara i inspekcije. U Podravku se vraća 1995. godine kao Savjetnik predsjednika Uprave za kadrove i pravo, a 1996. godine postaje Direktor HGK – Županijska komora Koprivnica na kojem radnom mjestu radi i danas.

Diplomirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  na kojem je i magistrirao 1995. godine.

2008. godine je stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Damir Felak

Član Nadzornog odbora

Damir Felak izabran je u lipnju 2022. za člana  Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2022. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1990. godine u Šumarskom gospodarstvu,  koje naredne godine postaje sastavni dio Javnog poduzeća Hrvatske šume gdje radi do sredine 1997. godine.  U periodu od 1993. do 1997. godine obnašao je dužnost Načelnika općine Sokolovac a od  d 1997. do 2001. godine  funkciju dožupana Koprivničko-križevačke županije.

Od 2002. do 2015. godine radio je u Hrvatskim šumama d.o.o. kao revirnik, stručni suradnik, upravitelj šumarije te viši stručni suradnik a od 2008. do 2012. godine bio je član Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Od 2020. godine radi u Hrvatskim šumama d.o.o. na poslovima Višeg stručnog suradnika.

Deset godina bio je i predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a u dva je navrata izabran i u saziv Hrvatskog sabora. Predsjednik je Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te nositelj Spomenice Domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti i odličja Red hrvatskog pletera.

Diplomirao je na Šumarskom fakultetu 1990. godine, a 2013. je završio  i poslijediplomski specijalistički studij Strateško poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stekao akademski naziv Sveučilišni specijalist strateškog poduzetništva.


Ante Jelčić

Član Nadzornog odbora

Ante Jelčić izabran je u svibnju 2023. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 17. svibnja 2023. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 2011. kao investicijski analitičar u PBZ Croatia Osiguranju, gdje se zadržao sve do 2023., kasnije kao voditelj odjela Analize financijskih tržišta. Godine 2023. postao je članom Uprave tvrtke Gumiimpex – GRP d.o.o., zadužen za Trgovački sektor, Računovodstvo i financije, Kontroling, IT, Ljudske resurse i Opće poslove. Od 2017. do 2019. bio je i član Nadzornog odbora i član Revizijskog odbora tvrtke Stanovi Jadran d.d., a od 2018. do 2019. zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i član revizijskog odbora tvrtke Jadran d.d. Crikvenica.

Na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine stekao je titulu magistra matematike, dobivši nagradu za najbolje studente. Na istom fakultetu od 2016. predaje na kolegiju Poslovne simulacije na Diplomskom sveučilišnom studiju Financijska i poslovna matematika. Vlasnik je certifikata Chartered Financial Analyst (CFA) i ovlašteni je upravitelj mirovinskih fondova.


Damir Čukman

Član Nadzornog odbora

Damir Čukman izabran je u svibnju 2023. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 1. srpnja 2023. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 2006. u Erste vrijednosnim papirima d.o.o., gdje se na raznim pozicijama, uključujući i voditelja odjela za upravljanje imovinom, zadržao do 2010. Tada postaje Portfolio manager u Erste d.o.o društvu za upravljanje mirovinskim fondom. Godine 2016. bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik CFA udruge Hrvatska, a od 2013., kada je i osnovao kompaniju N3 Capital Partners d.o.o., obnaša funkciju predsjednika Uprave. Od 2021. član je Nadzornog odbora Quattro logistike d.d.

Diplomirao je ekonomiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta 2006, a pohađao je i Universitu Commerciale Luigi Bocconi u Milanu te londonsku School of Economics and Political Science. Položio je ispit za ovlaštenog investicijskog savjetnika, kao i sve tri razine CFA ispita.


Darko Prpić

Član Nadzornog odbora

Darko Prpić izabran je u svibnju 2023. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 1. srpnja 2023. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je kao analitičar u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, a od 2006. bio je i financijski analitičar u obrtu „Prpić“ za računovodstvo, reviziju i porezno savjetovanje. Od 2007. obnaša funkciju direktora u kompaniji Darfin d.o.o. za vještačenje iz područja financija, računovodstva, vrijednosnih papira i savjetovanje. Od 2017. je revizor za UHY Rudan d.o.o, kao i član Nadzornog odbora u SQ Kapitalu d.o.o.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Financija 2003., a pet godina kasnije postao je i stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i vrijednosne papire.


Ivana Matovina 

Ivana Matovina imenovana je Predsjednicom Revizorskog odbora Podravke d.d. u lipnju 2021. godine, s početkom trajanja mandata od 30. lipnja 2021. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao Voditelj računovodstva, a od 1997. do 2009. godine je radila u KPMG Croatia d.o.o. Nakon toga je do 2011. radila kao partner i direktor društva Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o., a u 2011. godini osniva svoja društva Antares revizija d.o.o./ Antares savjetovanje d.o.o. koja se bave revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama. Od 2009. do 2012. godine bila je član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, od 2012. godine član Odbora za standarde financijskog izvještavanja te član Savjeta HANFA-e.

Predsjednica je Revizijskog odbora Podravke d.d.

1996. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. 2000. godine postaje Ovlašteni računovođa Velike Britanije te dvije godine kasnije stječe zvanje Hrvatskog ovlaštenog revizora.