Glavna skupština

Na Glavnoj skupštini dioničari ostvaruju pravo glasa osobno, putem zastupnika ili punomoćnika

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) koji se prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara glasuju putem glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom sudioniku Glavne skupštine. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o upotrebi dobiti. Glavna skupština donosi odluku o podjeli dividende na redovne dionice sukladno poslovnim rezultatima i financijskoj poziciji Društva te drugim relevantnim čimbenicima.

Glavna skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj zastupljeno najmanje 30% (trideset posto) od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa. Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Glavna skupština na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog Nadzornog odbora.