Otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju - obavijest

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d., PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je gospodin Dalibor Kezele, Direktor Poslovnog programa Podravka hrana, dana 14. lipnja 2019. godine otpustio 640,00 redovnih dionica Društva - temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi, posredstvom ovlaštenog društva Podravska banka d.d.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.