Informacija o vlastitim dionicama

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da na dan 23.03.2020. drži 127.916 vlastitih dionica što čini 1,80% temeljnog kapitala.

Društvo stječe vlastite dionice na temelju i sukladno uvjetima Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi na stjecanje vlastitih dionica Društva od 3. lipnja 2015., a drže se u skladu sa svrhom navedenoj u toj Odluci.

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica kao ni program radničkog dioničarstva.