Dopuna Kalendara događanja Izdavatelja

Sukladno odredbama članka 137. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovime dostavlja dopunu Kalendara događanja objavljenog 30. prosinca 2019. u odnosu na stavku Isplata dividende.

Uprava i Nadzorni odbor Izdavatelja su utvrdili Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu kojim se Glavnoj skupštini Izdavatelja predlaže da se neto dobit iz 2019. godine rasporedi u zakonske rezerve, ostale rezerve te u zadržanu (neraspoređenu) dobit Izdavatelja.