Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da su dana 25. travnja 2018. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2017. godinu te Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za poslovnu 2017. godinu koji se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Isto tako utvrđeni su tromjesečni financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.01.-31.03.2018. godine.

Gore navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.