Poziv na dostavu ponuda

U svrhu provedbe projekta „Opremanje pogona za poslove dorade“ sufinanciranog od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Podravka d.d. objavljuje novi poziv na dostavu ponuda.

Ponuditelji dostavljaju ponude za predmet/grupu nabave u bilo kojem formatu, ali su uz ponudu za predmet nabave 1. obvezni učitati i ispunjeni troškovnik u Excel formatu.

Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do dana 26.05.2021. u 13:00:00 h u elektronskom obliku (PDF formatu i troškovnik u excelu) na e-mail adresu naručitelja: eu-desk@podravka.hr

Dokumentacija poziva dostupna je u nastavku: