Istraživački projekti

Potičemo proaktivan pristup i sudjelovanje naših djelatnika u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te uključivanje u najnovije istraživačke i razvojne tijekove.

U Podravki provodimo brojne istraživačko-razvojne projekte u područjima:

 • hrane,
 • prehrane i zdravlja,
 • inovativnih tehnologija prerade i pakiranja,
 • kontrole kvalitete,
 • razvoja poljoprivredne proizvodnje,
 • zaštite okoliša.

Naša ciljana istraživačka područja određena su okvirima European Technology Platform “Food for Life“, Strategic Research and Innovation Agenda, (2013-2020 and Beyond), Horizon 2020. te strategijama, politikama i planovima kompanije.

Kao industrijski partner zainteresirani smo za ostvarivanje uspješnih suradnji u primjeni rezultata fundamentalnih istraživanja u praksi, kao i za suradnje u pripremi, evaluaciji i validaciji različitih modela zajedničkih aplikacija za sufinanciranje istraživačke i razvojne aktivnosti u okviru dostupnih nacionalnih i EU programa sufinanciranja.

Uvažavajući najnovija znanstvena dostignuća i dinamiku znanstvene aktivnosti u područjima hrane, prehrane i zdravlja, potičemo proaktivan pristup i sudjelovanje naših djelatnika u znanstveno- istraživačkoj djelatnosti te uključivanje u najnovije istraživačke i razvojne tijekove.

Naš interes za istraživačko-razvojno-inovacijske projekte postoji u segmentima:

 • stavovi i navike potrošača,
 • utjecaj hrane i zdravlja (nutrigenomika, epigenomika),
 • kontrola kvalitete i procjena rizika,
 • funkcionalna hrana,
 • nove tehnologije prerade,
 • novi ambalažni materijali,
 • novi, prirodni sastojci,
 • recikliranje otpada,
 • održivost,
 • sinergija pharma-food.