Otvoren natječaj za dodjelu donacija

Podravka raspisuje Natječaj za dodjelu donacija za 2023. godinu.

Ovim Natječajem za dodjelu donacija u 2023. godini (dalje: Natječaj) ureduje se postupak doniranja u drustvu PODRAVKA d.d. Koprivnica (dalje: Društvo) za projekte u 2023. godini. Maksimalni je iznos pojedinačne donacije do 3.000,00 eura u novcu i do 1.000,00 eura u proizvodima Društva. U sklopu Natječaja doniraju se financijska sredstva te proizvodi iz asortimana Društva: udrugama, društvima i organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje se bave radom od općeg društvenog značaja ili u humanitarne svrhe na način da time prakticiraju etičnost i društvenu odgovornost prema socijalnoj zajednici. Sredstva i proizvodi ne mogu se dodijeliti fizičkim osobama.

Donacije mogu biti dodijeljene za sljedeća područja

 • djeca i mladi,
 • humanitarni projekti,
 • kultura i umjetnost,
 • obrazovanje,
 • zdravlje i ekologija,
 • sport

Kriteriji za odabir

 • kvaliteta prijedloga projekta i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Društva,
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene,
 • doprinos projekta u ukupnom razvoju društvene zajednice,
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata, nacionalna (regionalna) pokrivenost,
 • projekt se u cijelosti odnosi na 2023. godinu,
 • projekt se odnosi na Republiku Hrvatsku,
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva, odnosno osoba (članova udruge iii drustva) u čije ime se prijava podnosi,
 • antidiskriminacijska i antikorupcijska načela, kao i načela etike u poslovanju

Društvo neće donirati

 • organizacije koje podupiru rasnu, vjersku, manjinsku iii bilo koju drugu diskriminaciju,
 • događanja koja su uvredljiva za javni moral i dobar ukus,
 • organizacije koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu,
 • organizacije i pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu,
 • aktivnosti koje se bave političkom promidžbom.

Postupak doniranja

Prijave na Natječaj započinju 17. travnja 2023. godine objavom Natječaja na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr, a završavaju 2. svibnja 2023. godine u ponoć. Dobitnici natječaja bit će objavljeni najkasnije 31. svibnja 2023. godine na internetskog stranici Društva www.podravka.hr.

Prijava za dodjelu donacije mora sadržavati:

 • ispunjeni obrazac prijave za dodjelu donacija (obrazac prijave objavljen je na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr, u kojem su navedeni podaci o podnositelju prijave i opis projekta za koji se traži donacija, procijenjeni iznos traženih sredstava te trajanje i mjesto održavanja projekta),
 • presliku izvatka iz registra udruga (za udruge) i presliku izvatka iz Registra neprofitnih organizacija,
 • BON 2 ne stariji od 15 dana,
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od tri mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave,
 • podnošenjem prijave za dodjelu donacije, podnositelj potvrđuje da projektom nisu povrijeđena autorska prava trećih osoba.

U prijavi za dodjelu donacije potrebno je navesti i informaciju o drugim donatorima, ukoliko postoje.

Način podnošenja prijava

Prijave za dodjelu donacije dostavljaju se u roku utvrđenom Natječajem, na e-mail adresu Društva dop@podravka.hr i moraju sadržavati sve potrebne priloge jer u suprotnom neće biti razmatrane.

Sve propisane obrasce, odnosno dokumente mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje podnositelja prijave te moraju biti ovjereni službenim pečatom.

Društvo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja bi podnositelju prijave za dodjelu donacije mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Cjelokupna dostavljena dokumentacija smatra se povjerljivom i u tom smislu ne može se učiniti dostupnom trećim osobama. Na nju se primjenjuju odredbe ovog Natječaja koje se odnose na Zaštitu osobnih podataka sudionika.

U slučaju neprihvaćanja prijave za donaciju, Društvo će, bez obveze obrazlaganja svoje odluke o neprihvaćanju prijave, o njoj obavijestiti podnositelja prijave.

Dostavom dokumenata podnositelj prijave preuzima isključivu odgovornost za istinitost podataka iz prijave, preuzimajući odgovornost za odbijanje prijave u slučaju utvrđenja neistinitosti dostavljenih podataka i/ili dokumenata.

Društvo, odnosno Povjerenstvo Društva za donacije, u suradnji s podnositeljem prijave, prati provedbu doniranih projekata.

Na zahtjev Društva podnositelj prijave dužan je dostaviti izvješće o provedbi doniranog projekta, odnosno odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da je donacija namjenski utrošena.

U slučaju da Društvo kao davatelj donacije utvrdi da je donacija nenamjenski utrošena, primatelj donacije obvezan je vratiti donirana sredstva uz obračunate zakonske zatezne kamate, u roku 30 dana od dana obavijesti Društva o uočenoj nepravilnosti.

Društvo nije obvezno dodijeliti donacije, niti obrazložiti odluke o donacijama iii razlozima odbijanja zahtjeva.

Zastita osobnih podataka sudionika

Obrada osobnih podataka u okviru postupka doniranja provodi se u skladu s odredbama (EU) 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, (NN 42/2018) i drugih važećih propisa, posebno propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na natječaj za dodjelu donacije, podnositelj prijave potvrđuje da je upoznat s Pravilima zaštite osobnih podataka koja su objavljena na službenoj web stranici Društva na www.podravka.hr u rubrici Zaštita privatnosti.

Rjesavanje sporova

U slučaju spora između Društva i podnositelja prijave za dodjelu donacije, nadležan je Općinski sud u Koprivnici. Autentično tumačenje odredbi ovog Natječaja određuje isključivo Društvo.

Stupanje na snagu i početak primjene odredbi Natječaja

Ovaj Natječaj stupa na snagu i primjenjuje se s danom 17. travnja 2023. godine.