Temeljem članka 13. Pravilnika o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12.) informiramo javnost da se u tvornici Studenac sa sjedištem u ulici Matije Gupca 120 u Lipiku koriste zatvoreni izvori ionizirajućeg zračenja 4 kategorije. Ionizirajući izvori zračenja u tvornici se koriste za kontrolu pakovina (zaštitni spremnik u sklopu razinomjera montirani na proizvodnoj liniji) u svrhu određivanja razine sadržaja u boci. U zatvorenom radioaktivnom izvoru koristi se Americij 241 čije zračenje nema nikakvog štetnog utjecaja na proizvod. Prema Planu i programu mjera za slučaj izvanrednog događaja s izvorima ionizirajućeg zračenja, pri svim događajima koji se mogu realno predvidjeti u vezi sa zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste u razinomjerima, rizik od izlaganja zračenju stanovništva je zanemariv. U slučaju izvanrednog događaja pojedine aktivnosti i zadaci koje je potrebno poduzeti, njihov slijed kao i vremenski okvir provođenja pojedinih aktivnosti i zadataka definirani su također navedenim Planom i programom.