Okoliš

Podravka se u svom poslovanju opredijelila za očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u kojem stvara nove ekonomske, okolišne i društvene vrijednosti za svoje dionike.

S namjerom daljnjeg smanjenja utjecaja na okoliš i održavanja razine održivosti, postavili smo sljedeće ključne ciljeve:

 • stručnim usavršavanjem osvijestiti i unaprijediti odnos radnika prema okolišu.
 • kontinuirano smanjenje ispuštanja i opterećenja otpadnih voda.
 • gospodarenje otpadom kao korisnom sirovinom i resursom.
 • zaštita od štetnika.
 • unaprjeđenje rada laboratorija i uređaja za otpadne vode.
 • aktivno sudjelovanje u radu organizacija koje pokrivaju područje zaštite okoliša.

Slijedom ovih ključnih ciljeva, a u okviru ovlasti i odgovornosti Službe Ekologija, Podravka je, predanim radom, provela niz planiranih aktivnosti koje su rezultirale značajnim ekonomskim, okolišnim i društvenim rezultatima. 

U svom smo se poslovanju opredijelili za očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u kojem stvaramo nove ekonomske, okolišne i društvene vrijednosti za svoje dionike.

Politika zaštite okoliša

Zaštita okoliša jedan je od prioriteta Podravke, a provodi se primjenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje.

Značajan napredak glede smanjenja ispuštanja i opterećenja otpadnih voda Podravke ostvaren je poboljšanjem rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, posebice na lokacijama Danica i Starčevićeva. Osjetno poboljšanje rada laboratorija za otpadne vode u Podravki je ostvareno kvalitetnijom analitičkom kontrolom svih tokova otpadnih voda te sustavnim praćenjem opterećenja otpadnih voda u Podravki. U cilju efikasnijeg gospodarenja otpadom, u Podravki su poduzete dodatne aktivnosti kojima je ostvareno efikasnije gospodarenje otpadom: Ekodvorište, organizacija sortiranja i zbrinjavanja svih vrsta otpada, kontrola prijavljivanja obračuna ambalažnog otpada, praćenje stanja i kretanja opasnih tvari i izvješćivanje.  Primjerena zaštita od štetnika za sve organizacijske cjeline i poslovne procese u Podravki rezultirala je visokom kvalitetom proizvedenih proizvoda, a Podravka je sudjelovala i u radu brojnih organizacija koje pokrivaju područje zaštite okoliša kao što su HR PSOR, HGK, GIUPP, Eko-ozra.

Podravka je prepoznatljiva kompanija koja proizvodi prehrambene proizvode i lijekove standardne kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti. Proces razvoja proizvoda temelji se na poboljšanju industrijskih procesa, razvoju novih proizvoda te unapređenju postojećih koji prate najnovije trendove na području prehrane te zadovoljavanju zahtjeva, želja i potreba potrošača, a u skladu s najnovijim trendovima u tehnologijama i sirovinama. Korištenjem sirovina s blagotvornim utjecajem na ljudski organizam te razvojem usmjerenim prema funkcionalnim proizvodima ostvaruje se briga za zdravlje potrošača. Bliskom suradnjom s dobavljačima nastoje se prilagoditi i optimizirati sirovine kako bi se dobili što kvalitetniji i prikladniji gotovi proizvodi.

Optimizacijom proizvodnih procesa nastoje se razviti proizvodi koji direktno ili indirektno utječu na uštedu materijala, energije i vode, čime se smanjuje utrošak resursa u proizvodnji. Prilikom razvoja proizvoda se, također, poštuju sljedeći principi:

 • dobre proizvođačke prakse (GMP-a), koje utječu na konačni proizvod, s ciljem osiguranja kvalitete lijekova i prehrambenih proizvoda,
 • HACCP sustava,
 • norme ISO 9001:2000,
 • ostale norme i propisi koji se tiču prehrambene industrije (IFS, BRC, NSF, Halal).
Zaštita okoliša

Otpad

Temeljni zahtjev suvremenog svijeta i održivog razvoja suvremenog gospodarstva je smanjenje količine odloženog otpada i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, umjesto njegovog nekontroliranog odlaganja u okoliš.

Gospodarenje otpadom provodi se u skladu s važećim zakonskim odredbama , a odvojeno sakupljeni otpad predaje se ovlaštenim sakupljačima otpada. 

S ciljem smanjenja količina otpada, posebno se vodi briga o:

 • sprečavanju nastajanja otpada, 
 • organizaciji odvojenog sakupljanja različitih vrsta opasnog i neopasnog otpada, 
 • adekvatnom zbrinjavanju gotovih proizvoda i sirovina koji iz bilo kojeg razloga ne mogu na tržište ili u daljnju proizvodnju, 
 • kontroli tokova opasnih otpada i opasnih tvari, 
 • rješavanju pitanja otpadne ambalaže, 
 • praćenju tokova prikupljenog otpada, 
 • stalnoj edukaciji svih zaposlenika.

Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.

Gospodarenje vodama u Podravki predstavlja integralni pristup problemu vode koji obuhvaća pitke, tehnološke i otpadne vode.

Osnovna ideja je racionalna upotreba vode kao važnog resursa. Kad se radi o pitkoj vodi, to znači stalnu kontrolu kvalitete vode kao i stalnu kontrolu potrošnje i upotrebe vode. Slijedom toga je, gdje god je to moguće, zaživjela ideja recirkulacije vode.

Kvaliteta otpadne vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje ispituje se putem vanjskog ovlaštenog laboratorija na sve pokazatelje propisane Vodopravnom dozvolom. Vrijednost ispuštene otpadne vode u gradski sustav mora stalno udovoljavati zahtjevima i standardima kvalitete ispuštenih voda pa se nadzire i prati kvaliteta otpadnih voda koja je sastavni dio ukupne brige o zaštiti okoliša.

Godine 1975. izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za tvornice na lokaciji industrijska zona Danica, čime je Podravka pokazala kako godinama vodi brigu o zaštiti vodenih tokova.

Emisije u zrak iz stacionarnih izvora redovno se prate, mjere i kontroliraju, a rezultati mjerenja u skladu su sa zakonskim odredbama.

Za potrebe hlađenja robe i objekata upotrebljava se oprema koja koristi zakonski propisana rashladna sredstva, a koje spadaju u tvari koje oštećuju ozonski sloj. Redovnim održavanjem uređaja od strane ovlaštenih servisera zadovoljavaju se svi zakonom propisani uvjeti.

Podravka se 01.01.13. priključila III. razdoblju EU ETS-a (europski sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova) te  izvršava sve obveze koje proizlaze  iz ETS direktive.

Obveze uključuju stalni monitoring emisija CO2, verifikaciju i predaju jedinica te kontinuirano traženje rješenja za poboljšanje procesa i opreme s ciljem smanjenja emisijskih jedinica.

Podravka aktivno sudjeluje u aktivnostima zaštite okoliša i kao redovna članica poznatih nacionalnih organizacija i udruženja: Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR), Zajednice za društveno odgovorno poslovanje, Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Gospodarsko-interesnog udruženja proizvođača pića (GIUPP), Eko-Ozre, Hrvatskih voda, Hrvatskog zavoda za norme. 

Već desetak godina Podravka aktivno sudjeluje u pripremi, provođenju, evaluaciji i unapređenju svih aktivnosti Europskog tjedna kretanja u lokalnoj zajednici. Slijedom ostvarenih rezultata u zaštiti okoliša Podravka je dobila nekoliko vrijednih priznanja Grada Koprivnice za sudjelovanje u natjecanjima poduzeća "Na posao bez automobila".

GMO politika Podravke definirana je sljedećim principima:

 • proizvoditi hranu uzimajući u obzir visoku razinu zaštite okoliša i upravljanja sigurnosti hranom

 

 

 • upotrebljavati zdravstveno ispravne sastojke koji nisu dobiveni iz genetski modificiranih izvora i ne sadrže genetski modificirane organizme i iz njih proizvedene sirovine
 • kontinuirano unapređivati i dokumentirati sustav upravljanja sigurnosti hranom