Poziv za Glavnu Skupštinu Društva PODRAVKA d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12. i 68/13.), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 23. travnja 2015. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I.         Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32 (u nastavku: Društvo) održat će se u Koprivnici, u srijedu, 3. lipnja 2015. u 12 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II.        Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

 • Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara
 • Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2014. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
 • Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu
 • Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu
 • Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu
 • Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama odredbi Statuta Društva
 • Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara
 • Donošenje odluke o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu
 • Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica Društva
 • Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluke o izmjenama i dopunama članaka 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva
 • Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
 • Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
 • Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanju naknade za rad