Glavna skupština PODRAVKE d.d. - obavijest

Dana 14. srpnja 2000. godine s početkom u 13,00 sati održana je Glavna skupština PODRAVKE d.d. na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Za predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. izabire se mr. Ksenija Punčikar, a za zamjenika predsjednika Vesna Želježnjak, dipl. oec. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine PODRAVKE d.d. traje četiri (4) godine.
 2. I. Usvajaju se temeljni financijski izvještaji za poslovnu 1999. godinu s izvještajima i mišljenjima ovlaštenih revizora: - konsolidirani za grupu PODRAVKA (matica i podružnice); - za PODRAVKU d.d.
  II. Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova. III. Usvaja se godišnji izvještaj Uprave o poslovanju grupe PODRAVKA u 1999. godini i stanju društva PODRAVKA d.d.
 3. I. Gubitak PODRAVKE d.d. iskazan u računu dobiti i gubitka PODRAVKE d.d. za poslovnu 1999. godinu iznosi 86.207.666,08 (slovima: osamdesetšestmilijunadvjestosedamtisućašestošezdesetšest kuna i osam lipa) te se pokriva na teret sredstva rezervi.
  II. Odobrava se isplata dividende na povlaštene dionice u skladu s Ugovorom o upisu dionica zaključenim između PODRAVKE d.d. i EBRD-a u ukupnom iznosu od 3.127.816,67 DEM (slovima: trimilijunastodvadesetsedamtisućaosamstošesnaest njemačkih maraka i šezdesetsedam feninga) koja će se isplatiti na teret zadržane dobiti iz proteklih godina.
  III. Dividenda iz točke II. ove Odluke isplatiti će se EBRD-u u roku od 15 dana od dana odobrenja godišnjih financijskih izvještaja za 1999. od strane Glavne skupštine PODRAVKE d.d. Dividenda će se isplatiti u njemačkim markama sukladno odjeljku 4.02 Ugovora o upisu dionica sklopljenim između PODRAVKE d.d. i EBRD-a.
 4. Daje se razrješnica članovima Uprave PODRAVKE d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo PODRAVKA d.d. u 1999. godini.
 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. kojom se odobrava njegov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 1999. godini.
 6. Izabire se član Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. mr. sc. Marko Ećimović iz Koprivnice, Ulica Rudolfa Horvata 54, JMBG: 2501947321413. Mandat člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. traje četiri (4) godine i računa se od dana upisa u sudski registar. Trgovački sud u Bjelovaru, MB 010006549, Zavod za platni promet, Koprivnica, Opatička bb, Broj računa: 32300-601-84, ukupna vrijednost dionica 1,812,808,800.00 kuna plaćenim u gotovini, broj dionica 6.042.696, nominalne vrijednosti od 300.00 kuna, Predsjednik Nadzornog odbora, B. Prka, Predsjednik Uprave, D. Marinac, članovi Upravnog odbora, Ž. Đurđina, N. Cerovsky, D. Cimaš, D. Polančec