Poziv za Glavnu skupštinu društva PODRAVKA d.d.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 30. lipnja 2017. (petak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), te Odluke Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 17. svibnja 2017. godine, objavljuje se ovaj

P O Z I V ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 30. lipnja 2017. (petak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1.         Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;

2.         Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2016. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2016. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini;

3.         Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu;

4.         Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;

5.         Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;

6.         Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

7.         Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu i utvrđivanju naknade za rad.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 220,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 23. lipnja 2017. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 23. lipnja 2017. u 16,00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

 • ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

 • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
 • preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
 • punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

 

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

 • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
 • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

 

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

 • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 • u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI.  Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj poziv i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor Društva objavit će se u Narodnim novinama, putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 30. svibnja 2017.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 15. lipnja 2017. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 30. lipnja 2017. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 5. srpnja 2017. u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2)    Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2016. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2016. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje. Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva (www.podravka.hr).

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini objavljeno je na internetskim stranicama Društva, stoga se pod ovom točkom dnevnog reda može voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3)    Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za poslovnu 2016. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 179.321.686,91 kn.

II.

Ostvarena neto dobit Društva za 2016. godinu raspoređuje se kako slijedi:

 • iznos od  8.966.084,35 kn za unos u zakonske rezerve.

 

III.

Odobrava se isplata dividende dioničarima PODRAVKE d.d., imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 7,00 kn (sedam kuna) po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na 30. dan nakon dana održavanja redovne Glavne skupštine Društva (record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je zadnji trgovinski dan koji prethodi danu stjecanja tražbine za isplatu dividende (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva istekom 30. dana od dana stjecanja (payment date).

 

IV.

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ovog Prijedloga Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Obračunati iznos dividende na vlastite dionice Društva zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

Ad 4)    Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u poslovnoj 2016. godini.

Ad 5)    Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u poslovnoj 2016. godini.

Ad 6)   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva:

 1.  

Mijenja se Statut PODRAVKE d.d. (nadalje u tekstu: Statut) na način kako slijedi:

Članak 1.

U članku 6. Statuta, pod naslovom „Predmet poslovanja“ Društvo će pored navedenih obavljati i sljedeće djelatnosti:

 1. proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

 

Članak 2.

U članku 12. Statuta, pod naslovom „Objava podataka i priopćenja Društva“, mijenja se stavak 1. tako da glasi:

„1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim važećim propisima. Glasilo Društva su internet stranice Društva.“

Članak 3.

U članku 17. Statuta, pod naslovom „Sastav“, mijenja se stavak 1. tako da glasi:

1) Uprava se sastoji od tri do šest članova koje imenuje Nadzorni odbor.“

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

III.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

 1.  

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da nakon upisa izmjena i dopuna Statuta u registar Trgovačkog suda u Varaždinu utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

 

 

 

Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu i utvrđenju naknade za rad

I.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva PODRAVKA d.d., Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe Podravka za poslovnu 2017. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Eurotower, Ivana Lučića 2a/17.

II.

Uprava PODRAVKE d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke, te utvrditi naknadu za njen rad.