Poziv za Glavnu Skupštinu Društva PODRAVKA d.d.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 21. veljače 2017. (utorak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), te Odluke Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. od 10. siječnja 2017. godine objavljuje se

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I. Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 21. veljače 2017. (utorak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1.         Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;

2.         Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

III. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 7.120.003 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 220,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) vode pod oznakom PODR-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 14. veljače 2017. kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine i koji do tog dana odnosno do 14. veljače 2017. u 16,00 sati prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

IV. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama članka 28. Statuta Društva.

V. U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

a) dioničari – fizičke osobe:

  • ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).

b) dioničari – pravne osobe:

  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
  • preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
  • punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona.

c) punomoćnici dioničara – fizičke osobe:

  • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

d) punomoćnici dioničara – pravne osobe:

  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

VI.  Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

VII. Prema odredbi članka 28. stavka 4. Statuta Društva dioničari, njihovi punomoćnici i zastupnici sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

VIII. Na internetskoj stranici Društva www.podravka.hr od dana objave Poziva za Glavnu skupštinu Društva dostupni su sljedeći formulari: prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, preporučeni obrazac punomoći, preporučeni obrazac opoziva postojeće punomoći, te drugi podaci i materijali propisani člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Ovaj Poziv objavit će se u Narodnim novinama, putem HINA-e te na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr) i Društva (www.podravka.hr). Svi relevantni podaci i isprave koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine Društva bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva, na recepciji poslovne zgrade radnim danom od 10 do 14 sati te na internetskim stranicama Društva od dana javne objave ovog poziva.

X. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 21. siječnja 2017. godine.

Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Nadzornog odbora i dostaviti ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno s danom 6. veljače 2017. godine na adresu Društva u Koprivnici, A. Starčevića 32. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Obveza je Uprave na zahtjev svakog dioničara na Glavnoj skupštini dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

XI. Pozivaju se sudionici da dođu na recepciju poslovne zgrade Društva dva sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

XII. Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 21. veljače 2017. ne bude kvoruma koji je određen člankom 29. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se dana 23. veljače 2017. u 12,00 sati na istome mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i zastupljenih dioničara.

PRIJEDLOG ODLUKE

Ad 2)   Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. izabiru se:

1.         Luka Burilović iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217 i

2.         Sanda Fuček Šanjić iz Koprivnice, Miroslava Krleže 61a, OIB: 73604964111.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. počinje teći dana 21. veljače 2017. godine i traje 4 (četiri) godine.