Održana Glavna skupština Podravke d.d.

Glavna skupština Podravke d.d. održana je u četvrtak, 11. srpnja 2002. godine s početkom 12 sati. Dvadeset i sedam dioničara ili njihovih punomoćnika odlučivali su o izvještajima o lanjskim poslovnim rezultatima, o raspodjeli prošlogodišnje dobiti, a opozvani su stari i imenovani novi članovi Nadzornog odbora.

Glavna skupština Podravke d.d. održana je dana 11. srpnja 2002. godine, na kojoj su donijete odluke kako slijedi:

 1. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora Podravke d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Podravke d.d. u 2001. godini.
 2. I. Usvajaju se temeljni financijski izvještaji za poslovnu 2001.g. s izvještajima i mišljenjima ovlaštenih revizora:
  - konsolidirani za grupu Podravka (matica i podružnice),
  - za Podravku d.d.
  II. Usvaja se godišnji izvještaj Uprave Podravke d.d. o poslovanju grupe Podravka u 2001. godini i o stanju društva Podravka.
 3. I. Dobit Podravke prehrambene industrije d.d. (nadalje: Društvo) koja je iskazana u financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2001. godinu i umanjena za iznos prenesenog gubitka (nastalog na temelju smanjenja zadržane dobiti za odgođenu poreznu imovinu) u iznosu od 17.420.621,62 kuna upotrijebiti će se kako slijedi:
  - u zakonske rezerve (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima) rasporediti će se 5% dobiti što iznosi 871.031,08 kuna,
  - u statutarne rezerve (članak 33. Statuta Društva) rasporediti će se iznos od 827.479,53 kuna.
  II. Odobrava se isplata dividende na povlaštene dionice u skladu s Ugovorom o upisu dionica zaključenom između Društva i EBRD-a u iznosu od 2.766.600 EUR (slovima: dvamilijunasedamstošezdesetšesttisućašesto EUR) koja će se isplatiti na teret ostatka dobiti te ostalih i dijela statutarnih rezervi. III. Dividenda iz točke II. ove Odluke isplatiti će se EBRD-u u roku od 15 dana od dana odobrenja godišnjih financijskih izvještaja za 2001. godinu od strane Glavne skupštine Podravke d.d. Dividenda će se isplatiti u EUR.
 4. Daje se razrješnica članovima Uprave Podravke d.d. kojom se odobrava kako su vodili društvo Podravka d.d. u 2001. godini.
 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Podravke d.d. kojom se odobrava njegov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Podravke d.d. u 2001. godini.
 6. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Podravke d.d.:
  1. Božo Prka,
  2. Slavko Antolić,
  3. Franjo Cirkvenec,
  4. Sonja Klingor.
 7. Za članove Nadzornog odbora Podravke d.d. izabiru se:
  1. Božo Prka - Zagreb, VIII Vrbnik 26
  2. Darko Ostoja - Zagreb, Somuni 10
  3. Barica Macan - Zagreb, Stonska 13
  4. Đuro Zalar - Koprivnica, dr. Ž. Selingera 6
  5. Marijan Cingula - Varaždin, M. Krleže 1a
 8. I. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Podravka prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Podravka imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Zagreb
  II. Uprava Podravke d.d. ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s revizorskom tvrtkom iz prethodne točke.