Izvješće Nadzornog odbora Podravke d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Podravke d.d. u 2018. godini

Tijekom 2018. godine, Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- u razdoblju od 1. siječnja do 7. rujna 2018. godine: Dubravko Štimac – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Damir Grbavac, Ksenija Horvat, Marko Kolaković, Ivana Matovina, Petar Miladin, Slavko Tešija i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.

- u razdoblju od 8. rujna do 31. prosinca 2018. godine: Dubravko Štimac – predsjednik, Luka Burilović – zamjenik predsjednika, Damir Grbavac, Ksenija Horvat, Ivana Matovina, Petar Miladin, Dajana Milodanović, Krunoslav Vitelj i Petar Vlaić – članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Podravke d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. i Grupe Podravka tijekom 2018. godine, donoseći odluke i zaključke na sedam sjednica koliko ih je održano tijekom 2018. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave Podravke d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu Podravke d.d., razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Podravke d.d. o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja Podravke d.d. i Grupe Podravka. Uprava Podravke d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor je radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije osnovao tri odbora: Revizorski odbor, Odbor za nagrađivanje i Odbor za korporativno upravljanje. Revizorski odbor je u 2018. godini održao osam sjednica, a Odbor za nagrađivanje jednu sjednicu. Odbor za korporativno upravljanje je obavljao svoju ulogu na radionici i sjednicama Nadzornog odbora te nije održao zasebnu sjednicu u 2018. godini. Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2018. godini poslovala u skladu sa zakonom, Statutom i drugim odlukama i aktima Podravke d.d.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2018. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o., koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Podravka) te Podravke d.d. (nekonsolidirani) za 2018. sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava. Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Isto tako, Nadzorni odbor nema primjedbi na Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2018. godinu i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2018. su:

  1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
  2. Račun dobiti i gubitka
  3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
  4. Izvještaj o novčanim tokovima
  5. Izvještaj o promjenama kapitala
  6. Bilješke uz financijske izvještaje
  7. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava
  8. Izvješće o obavljenoj reviziji neovisnog revizora KPMG Croatia d.o.o.

Uprava Podravke d.d. je Nadzornom odboru prezentirala Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Podravke d.d. za 2018. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Društva za 2018. godinu iznosi 113.141.325,96 kuna te predlaže da se rasporedi za unos u zakonske rezerve iznos od 5.657.066,30 kuna, za isplatu dividende dioničarima PODRAVKE d.d. bruto iznos od 9,00 (devet) kuna po dionici, a preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Odluke Uprave Podravke d.d. o upotrebi dobiti za 2018. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Podravke d.d. na odlučivanje.