Informacija o vlastitim dionicama

Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da na dan 30.04.2021. drži 112.916 vlastitih dionica što čini 1,59% temeljnog kapitala.


Društvo stječe vlastite dionice na temelju i sukladno uvjetima Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi na stjecanje vlastitih dionica Društva od 30. travnja 2020., a drže se u skladu sa svrhom navedenoj u toj Odluci.


U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica kao ni program radničkog dioničarstva.