Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 21. veljače 2017. godine - obavijest

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obavještavamo da je dana 21. veljače 2017. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika, te punomoćnika dioničara;
  2. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
  3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 5.535.691 glasova, što čini 79,68 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donijela je sljedeće odluke:

Ad 2. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva

Opozivaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. i to:

  1. Mato Crkvenac, iz Karlovca, Supilova 9, OIB: 12135716328 i
  2. Ivo Družić, iz Zagreba, Radićevo šetalište 33, OIB: 89043019702.

Ad 3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

Za članove Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. izabiru se:

  1. prof. dr. sc. Marko Kolaković iz Samobora, Gradišće 48, OIB:  05780180941,
  2. mr. sc. Slavko Tešija iz Zagreba, Zdenački zavoj 66, OIB: 55337489919,
  3. Luka Burilović iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
  4. Damir Grbavac iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. počinje teći dana 21. veljače 2017. godine i traje do 7. rujna 2018. godine.