Glavna skupština Podravke d.d. Koprivnica

Dnevni red Glavne skupštine

prehrambena industrija d.d.

Ante Starčevića 32

K O P R I V N I C A

I. Saziva se GLAVNA SKUPŠTINA PODRAVKE d.d. Koprivnica

za dan 29. lipnja 2001. (petak) u 12,00 sati

u velikoj dvorani u prizemlju poslovne sedmokatnice

PODRAVKE d.d. u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE:

1. Rasprava i donošenje Odluke o temeljnim financijskim izvještajima za

poslovnu 2000. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama u

financijskom položaju i bilješke uz financijske izvještaje):

 1.  

  1. Konsolidiranim za grupu PODRAVKA (matica i podružnice);
  2. Za PODRAVKU d.d.;
  3. Revidirani izvještaji neovisnih revizora PODRAVKE d.d.;
  4. Izvještaj Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova PODRAVKE d.d. u 2000. godini;
  5. Godišnji izvještaj Uprave PODRAVKE d.d. o poslovanju grupe

PODRAVKA u 2000. godini i o stanju Društva;

2. Upotreba i raspored dobiti za poslovnu 2000. godinu;

3. Davanje razrješnice članovima Uprave PODRAVKE d.d.;

4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.;

5. Imenovanje revizora PODRAVKE d.d.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) imaju svi dioničari PODRAVKE d.d. koji su upisani u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije i koji do 19. lipnja 2001. godine u 16,00 sati prijave Tajništvu Društva namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovom Odlukom.

IV. Obustavlja se svaki daljnji upis promjena u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije na dan 19. lipnja 2001. godine u 16,00 sati do prvog narednog radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine. Zahtjevi za upis u kompjutorski sustav Središnje depozitarne agencije podneseni tijekom vremena u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se podnesenim prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

V. Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku na obrascu punomoći koji se dostavlja svim dioničarima.